Address: 09 Trần Quang khải - TP. Đồng Hới Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Phone: 02323824672

Email: a@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

NHÀ NGHỈ HƯƠNG TRÀ

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)