Công an huyện Bố Trạch

Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình

Đt: 0232. 3862247

Công an huyện Quảng Trạch

Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình

Đt: 0232. 3510736

Công an huyện Tuyên Hoá

Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình

Đt: 0232. 3684030

Công an huyện Quảng Ninh

Thị trấn Quán Hàu - Quảng Ninh - Quảng Bình

Đt: 0232. 3872032

Công an huyện Lệ Thuỷ

Thị trấn Kiến Giang - Lệ Thuỷ - Quảng Bình

Đt: 0232. 3882559

CÔNG AN TỈNH

01 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới

Đt: 0232. 3890235

Công an Thành phố Đồng Hới

Phường Hải Đình - TP. Đồng Hới

Đt: 0232. 3890380

Công an huyện Thị xã Ba Đồn

Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình

Đt: 0232. 3510123

Công an huyện Minh Hoá

Thị trấn Quy Đạt - Minh Hoá - Quảng Bình

Đt: 0232. 3572207