Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00

Phone: 0

Address: đường Trường Pháp Phường Hải Thành, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Cổng TTĐT Du Lịch

Siêu thị Đặc sản Miền Trung

Shop type: Đặc sản  

Average price :

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

đường Trường Pháp Phường Hải Thành, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

0

mail@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img